Strona powitalna

Ogólne warunki użytkowania strony

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ( dalej “ Strona”) autoryzowanego dealera marki Citroën (dalej "Dealer")

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik Strony może z niej korzystać tylko i wyłącznie w celach prywatnych.

Łącząc się ze Stroną, Użytkownik akceptuje wszelkie warunki korzystania ze Strony przedstawione w niniejszym dokumencie.

Strona jest publikowana przez Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, kod pocztowy 02 – 672, spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000030735, nr NIP 527-00-11-298, kapitał zakładowy 24.200.000,- PLN

1. Prawa autorskie i własność przemysłowa

Citroën Polska zastrzega, iż poszczególne elementy znajdujące się na Stronie:

a) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to zdjęć, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych, filmów itp.

b) podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.), w szczególności: wzory przemysłowe modeli pojazdów prezentowanych na Stronie, znak słowny i słowno – graficzny Citroën, logo, znaki towarowe prezentowanych na Stronie modeli pojazdów.

Wymienione elementy podlegające ochronie stanowią własność intelektualną Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Paryżu lub osób trzecich, które udzieliły zgody na ich użycie.

Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie jest zabronione.

2. Informacje o produktach i usługach

Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji.

Wyposażenie prezentowanych na Stronie pojazdów jest wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym, może być niedostępne w zależności od wersji i modelu pojazdu.

Automobiles Citroën S.A. lub Citroën Polska sp. z o.o. mogą w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Citroen Polska zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie cenniki i propozycje cen są jedynie zalecanymi cenami maksymalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polski i w żadnym wypadku nie wiążą Citroën Polska ani Dealer’a w Polsce.

Citroën Polska zaznacza, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia jest podpisanie druku zamówienia i złożenia go u Dealer’a na terenie Polski..

Usługi przedstawiane na Stronie są usługami, jakie mogą być proponowane przez Dealer’a. Zalecane ceny części zamiennych i akcesoriów nie zawierają kosztu ich montażu, za wyjątkiem cenników obejmujących ryczałty. Sugerowane ceny ryczałtowe obowiązują jedynie we wskazanym okresie.
Dealer ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie na jego wniosek zgłoszony do Citroën Polska. Za wszelkie pozstałe informacje umieszczone na stronie odpowiedzialność ponosi Citroën Polska.

3. Dane osobowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) użytkownik podając swoje dane osobowe i zaznaczając wyrażenie zgody akceptuje przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Citroёn Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa) i wykorzystywanie ich w celach marketingowych, handlowych oraz na potrzeby statystyki handlowej Citroёn Polska Sp. z o.o. Dane mogą zostać udostępniane Automobiles Citroёn, (adres: 17 rue Fructidor - Colisée III, 75017 Paryż), spółkom z grupy PSA Peugeot Citroёn, (adres: 42, rue Jean-Pierre Timbaud, 78 307 Poissy Cedex, Francja) oraz autoryzowanym dystrybutorom i serwisom Citroёn, a także podmiotom działającym dla wykonania celu określonego w poprzednim zdaniu na zlecenie Citroen Polska. W tym zakresie administrator zostaje upoważniony do przekazania danych zagranicę. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do podanych danych, a także prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ( zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Linki hipertekstowe

Użycie linku hypertext do stron Dealer’ów wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Citroën Polska.

Citroën Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści ani za produkty bądź usługi oferowane na stronach, do których Strona zostanie połączona przez hypertext lub linki jakiegokolwiek innego rodzaju.

5. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkowanie Strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika. Citroën Polska, spółki z Grupy PSA, Dealer nie mogą zostać uznane za odpowiedzialne za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody majątkowe, utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, utrata spodziewanych zysków, które mogą wyniknąć z używania Stron lub serwisów internetowych z nimi związanych.

Citroën Polska zaznacza, iż niektóre produkty lub usługi przedstawiane na Stronie mogą podlegać przepisom szczególnym, ograniczeniom lub – w niektórych krajach - zakazom.

Użytkownik Strony jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzenia czy którakolwiek z usług dostępnych na Stronie jest zabroniona w kraju, z którego nawiązuje połączenie ze Stronom.

6. Aktualizacja ogólnych warunków korzystania ze Strony

Citroën Polska zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego, w tym wszelkich elementów, produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Całość zmian i aktualizacji obowiązuje użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznawania się z treścią warunków ogólnych przy każdym wejściu na Stronę.

7. Informacje dotyczące finansowania

Wszelkie informacje dotyczące finansowania, publikowane na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).. Zawarcie umowy zależy od potwierdzenia warunków przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, ul.Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, NIP 107-00-01-324, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000216517 lub odpowiednio PSA Finance Polska sp. z o.o., ul.Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, NIP 525-22-11-130, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000021718.

Wszelkie propozycje produktów finansowych, przedstawiane z użyciem kalkulatorów, cenników itp. podlegają powyższym warunkom. Wniosek kredytowy w każdym przypadku wymaga indywidualnego zatwierdzenia przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce. Dane zawarte na Stronie nie stanowią oferty a rejestracja Użytkownika na Stronie nie może być uznana za złożenie wniosku kredytowego lub ofertę zawarcia umowy.

Wyłącznie zgoda w formie pisemnej, złożona na wniosku kredytowym i przedłożona w autoryzowanym punkcie Citroën’a wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi tożsamość Użytkownika oraz zdolność kredytową mogą pozwolić Oddziałowi Banque PSA Finance S.A. w Polsce na decyzję w sprawie przyznania kredytu.

8. Informacje dotyczące systemu “Cookies”

Strony zawierają system “cookies” ( pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na przeglądarce internetowej Użytkownika. Ma to na celu nadanie identyfikacji przeglądarce Użytkownika. Cookies rejestrują sposób, w jaki Użytkownik używa Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Dzięki tym danym określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Użytkownik może dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie dokonanie ustawień własnej przeglądarki internetowej.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CITROEN.PL


Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.Citroën.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.Citroën.pl oraz www.Citroën.com.pl

a) Citroën Polska Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Citroën Polska Sp. z o.o. (dalej także: „Citroën Polska”) z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000030735, Nr NIP 527-00-11-298, wysokość kapitału zakładowego spółki: 24 200 000 zł.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Citroën Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

b) Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Citroën oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Citroën SA lub Citroën Polska Sp. z o.o.

Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Citroën Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

c) Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych Citroën Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Citroën Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

d) Dane osobowe Dane osobowe użytkowników serwisu, które zostaną przez nich udostępnione Citroën Polska, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI.

e) Ograniczenie odpowiedzialności Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Citroën Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Citroën Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Citroën.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Citroën Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

a) Postanowienia ogólne

Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Citroën Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.Citroën.pl oraz www.Citroën.com.pl (dalej także „Serwis”).

b) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Citroën Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Citroën Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

- udzielanie informacji na temat oferty Citroën Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie

- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Citroën – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Citroën Polska,

- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

- Wymagania techniczne Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

Minimalna konfiguracja sprzętowa:
- Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub - szybszy (albo jego odpowiednik)
- 128 MB pamięci RAM
- Pamięć karty graficznej 128 MB

Systemy operacyjne:
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP

Przeglądarki:
- Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje
- Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje
- Google Chrome3
- Safari 4.0 i nowsze wersje
- Opera 9.5 i nowsze wersje

Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Citroën Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

d) Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest: • akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza, • zgody na przetwarzanie przekazanych przez usługobiorcę danych osobowych oraz na przesyłanie usługobiorcy informacji handlowych • podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

e) Procedura reklamacyjna

Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Citroën Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.pl@citroen.com lub pocztą tradycyjną na adres Dział reklamacji, Citroën Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa.

W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Citroën Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

f) Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.

MW WANICKI NOWY SĄCZ ul.Tarnowska 38

Nous localiser

Calculer l'itinéraire